Γ. ΤΕΛΩΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Εμπορία και αντιπροσώπευση επίπλων SATO-DIVANI, κλπ εταιρειών.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 099234192
Δ.Ο.Υ.: Α’ Πατρών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Εμπόριο & αντιπροσώπευση επίπλων
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-430.101
ΦΑΞ: 2610-461.006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 202
Τ.Κ.: 26442
MAIL: sato-pat@otenet.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 35284316000